Contract de prestari servicii hoteliere

Părțile contractante

Societatea Comercială TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCTSRL, cu sediul în OTOPENI str. George Toparceanu nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 075100, cod unic de înregistrare RO 12447089, titulară a certificatelor de clasificare nr. 25567 din 25.09.2018, nr.31624 din 04.10.2018 , 31625 din 13.06.2018 , 16367 din 04.10.2018 si16364 din 25.09.2018 reprezentată de Sarbu Traian – Director General, în calitate de PRESTATOR denumita in continuare Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)  și turistul in calitate de BENEFICIAR.

Domnul/doamna ……………………………….., domiciliat/domiciliată în  ………………….., telefon …………………, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ……, nr. ………………, eliberat/eliberată de …………………. la data de …………………, au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

În baza acestui contract AMETHYST HOSPITALITY GROUP (AMETHYST HOUSE, IRIS BOUTIQUE, CARMEN STUDIO) va presta la cererea BENEFICIARULUI servicii hoteliere în unitatile de cazare menționate în anexa 1.

II. Valabilitatea contractului și obligația de informare

2.1.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a) în momentul semnării lui de către beneficiar sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice (de exp. rezervare fermă cu plata avans), inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
b) în momentul în care beneficiarul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Prestator prin e-mail sau și/sau altă formă de comunicare acceptată expres de părți. Este responsabilitatea Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, AMETHYST HOSPITALITY GROUP (AMETHYST HOUSE, IRIS BOUTIQUE, CARMEN STUDIO) poate solicita un avans de până la 50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile, de numarul de camere (rezervare de grup) si de pretul oferit.

2.2. Având în vedere faptul că prezentul contract este pus integral la dispoziţia beneficiarului pe site-ul Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), dar poate și sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, obligaţia de informare a beneficiarului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Prestator, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice (respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus, conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată). Informațiile și fotografiile prezentate în ofertele speciale, site-urile sau materialele publicitare, sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

III. Pretul contractului

3.1Preţul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective şi TVA. Preţul nu este specificat în prezentul contract, acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură. Pretul contractului ramane ferm si nu mai poate fi modificat din momentul achitarii acestuia de catre turist

3.2. În principiu, prețul contractului este specificat în documentele de plată transmise turistului. Contravaloarea serviciilor contractate și confirmate vor fi achitate conform înțelegerii dintre părți, fie integral înainte de data intrării, fie avans urmat de achitarea diferenței la sosire, la recepția Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui, înainte de cazare, fie integral la receptie. In cazul platii la receptie turistul va achita pretul de receptie, nebeneficiind de reducerile pentru plata on-line.

Modalități de plată:

3.3. La încheierea contractului Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) va solicita după caz, plata integrală a serviciului sau un avans reprezentând o parte din prețul acestuia.

În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face înainte de termenul specificat pe site-ul Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui sau pe pagina de Facebook a acesteia.

3.4. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua în RON la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii, la care se poate adăuga un procent de risc valutar în marime de 2%.

3.5. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) va confirma imediat rezervarile facute pe site-ul www.amethysthouse.ro si va confirma sau va infirma rezervarea în scris în maximum 24 ore pentru rezervarile facute la telefon sau prin e-mail, precizând: data sosirii, data plecării, numărul nopților de cazare, categoria serviciilor comandate, tipul de cameră rezervată, tariful aferent, data comenzii de rezervare.

3.6. Camera de hotel trebuie să fie disponibilă pentru client nu mai târziu de ora 16.00 în ziua sosirii și să fie eliberată de client nu mai târziu de ora 12.00 în ziua plecării.

3.7. În cazul în care, în ultima zi de sejur, spațiile de cazare vor fi eliberate după ora 12.00, Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) se obligă să informeze beneficiarul că trebuie să plătească AMETHYST HOSPITALITY GROUP (AMETHYST HOUSE, IRIS BOUTIQUE, CARMEN STUDIO) următoarele :

– în cazul în care clientul va ocupa camera până la orele 17.00, va plăti 50 % din contravaloarea tarifului de contract al unei nopți de cazare ;

– în cazul în care clientul va ocupa camera peste ora 17.00, va plăti întregul tarif de contract al unei nopți de cazare .

În cazul sosirii târzii, după ora de închidere a restaurantului, serviciile comandate și neservite vor fi facturate la 100 % din valoarea comenzii.

3.8. Serviciile suplimentare comandate vor fi achitate de către clienți direct la recepția Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui, dacă nu se specifică altfel prin comanda Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio).

IV. Drepturile și obligațiile Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)

4.1. Va asigura spațiul de cazare confirmat BENEFICIARULUI .

4.2. Serviciile suplimentare: telefon, spălătorie, minibar sau alte servicii comandate se fac contra cost, separat de valoarea serviciilor de cazare și masa prevăzute în prezentul contract.

4.3. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) va respecta obligațiile contractuale pentru orice rezervare acceptată și confirmată în scris, conform termenilor si conditiilor fiecarei rezervari Dacă nu procedează în acest fel, Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) se va obliga să asigure transferul și cazarea clientului la alt hotel.

4.4. Clauza de restabilire a tarifelor. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) își rezervă dreptul de a nu accepta, pe perioada unor evenimente culturale, sportive, târguri internaționale, congrese, concerte etc. rezervări decât la tarifele de recepție și în cazul contractelor. Hotelul are dreptul să modifice tarifele fara preavizarea BENEFICIARULUI . Tarifele pentru serviciile confirmate si achitate nu pot fi majorate.

4.5. În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) constată că nu le va putea realiza din culpa sa, aceasta este obligată:

a)să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie cel puțin de aceeași calitate și cantitate;
b)să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul sejurului;.

4.6.  Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a)când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) cand neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio), nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, intreruperi accidentale in furnizarea utilitatilor, etc
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.7. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) parte în contract este obligat să acorde prompt asistența turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio), nici furnizorul sau Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile și obligațiile turistului

5.1. În cazul in care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) cu cel puțin 3 zile înaintea datei de sosire. În acest caz între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate. Resposabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodata Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)(debitorului cedat).

Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Costurile suplimentare pot depăși prețul călătoriei/serviciilor turistice inițiale.

5.2. Ziua hotelieră începe la orele 14:00 și se termină la orele 12:00. Eliberarea camerelor după ora 17:00 se va taxa cu contravaloarea unei nopți de cazare.  Primirea camerelor în intervalul 08:00 – 16:00 se va face numai în limita disponibilului și se va taxa cu 50% din contravaloarea unei nopți de cazare, contravaloare achitată de către turist la recepție..

5.3. Turistul poate solicita Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) schimbarea structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, iar Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) îi poate oferi serviciile în limita disponibilității la momentul solicitării, modificându-se proporțional prețul contractului.

5.4 Turistul are dreptul să rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat.

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio), structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.5. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.6. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămari suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.

5.7. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora stabilite pentru transfer la/de la aeroport.Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

5.8. Fiecare turist în parte este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate și să completeze Fișa de Anunțare a Sosirii și Plecării on line sau receptie în vederea îndeplinirii formalităților necesare acordării serviciilor turistice.

5.9. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) recomandă turiștilor efectuarea check-inului on line cu cel putin 24 ore înainte de sosire.

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) penalizări astfel :

* In proporție de 45 % din prețul pachetului de servicii daca anuleaza cu mau mult de  7 zile de data de check-in

* In proporție de 100 % din prețul pachetului de servicii sau din avansul deja achitat daca anuleaza cu 0 - 7 zile inainte de data de check-in

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) și a achitat un avans, nu achită ratele aferente sau restul de plată în termenul specificat pe site-ul Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui, pe pagina de Facebook a acestuia, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură, contractul se consideră reziliat de drept, iar Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor prevăzute la p. 6.1. din prezentul contract.

6.3. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) la care a achitat serviciile și/sau prin orice mijloace (e-mail, mesaj pe Facebook, SMS) cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice și să primească confirmare de la Agenție/Prestator. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare. Cererea de renuntare trebuie sa cuprinda numarul de rezervare, numarul de camere rezervate precum si contul, banca si toate datele de identificare necesare pentru returnarea cuantumului de despagubire stabilit (dar nu mai mult de 45 %)

6.4. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

6.5. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția/Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio).

6.6. Toate sumele menționate la p. 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4 din prezentul contract, se vor reține de către Prestator din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

6.7. În caz de anulare sau neprezentare a rezervărilor ce fac obiectul pachetelor de servicii comercializate în cadrul Ofertelor speciale sau în sistem Early Booking, se aplică penalizare în cuantum de 100% din valoarea achitată.

6.8.Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor legale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

6.9. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția/Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

VII. Reclamații

7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt reprezentantului Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) Nu se primesc reclamatii ulterioare

Datele de contact ale Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui sunt: Telefon: 0730560124 e-mail: rezervare@amethysthouse.ro

7.2. Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) va acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va trimite Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) o reclamație în scris, în termen de maximum 2 (două) zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)  nu a fost informat în scris la data producerii evenimentului.

CAP. VIII FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră așa cum este definită prin lege, exonerează părțile de răspundere.

8.2. Cazurile de forță majoră vor fi aduse la cunoștință celeilalte părți în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data producerii lor, actele doveditoare în acest sens fiind transmise în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare. Pe durata evenimentului și a efectului cazului de forță majoră contractul rămâne suspendat.

8.3. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în perioada de forță majoră . Serviciile prestate se plătesc, forța majoră neexonerând pe BENEFICIAR de plata acestora.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt voucherul, documentele de plată și/sau alte documente asimilate acestora, după caz.

X. Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract este disponibil pe site-ul, www.amethysthouse.ro pentru a fi luat la cunoștință de către turist.

10.2. Turistul declară că Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio) l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui. Totodată turistul consimte ca oricare din comunicările/informările Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui să îi fie trimise prin poștă/email/, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.

10.3. Reclamațiile privind serviciile prestate se vor face în scris, se vor depune la recepția Amethyst Hospitality Group (Amethyst House, Iris Boutique, Carmen Studio)ui înainte de plecarea clienților, eventualele reclamații ulterioare vor fi luate în considerare în maximum 48 de ore si numai daca a fost informat in scris, la fata locului, in momentul producerii evenimentului,

10.4. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată în 2008 și actualizată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, precum și Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice  emis de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

10.5. În situația schimbării legislației privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități, părțile convin să aplice noile reglementări.

10.6. Orice modificări survenite pe parcursul derulării prezentului contract, reglementate prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, sau orice acte normative obligatorii pentru agenții economici care operează în domeniul hotelier și în turism, privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități și care influențează costurile luate în calcul la data încheierii prezentului contract, atrag după sine recalcularea tarifelor, la data intrării in vigoare a reglementărilor legale mai sus menționate.

10.7. Prin plata contravalorii serviciilor (avans sau integral) turistul a luat cunoștință, a înțeles și este de acord cu toate clauzele prezentului contract, iar prin primirea cheii/codului de acces în cameră, declară că a luat la cunoștință de starea generală a camerei/apartamentului/unității de cazare și inventarul acesteia și se obligă să-l predea în aceleași condiții, fiind răspunzator de orice lipsă și/sau deteriorare a acesteia și/sau a obiectelor de inventar.

10.8. Prezentul contract se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicată și cu dispozițiile Codului Civil și Comercial, precum și cu dispozițiile legilor speciale în vigoare.

10.9. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin acte adiționale semnate de ambele părți.

10.10. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată de la sediul Prestatorului.

10.11. Contractul va fi interpretat și guvernat conform legilor din România.

10.12. Orice acord – scris sau verbal – intervenit între părți, la o dată anterioară prezentului contract este nulă.

Regulamentul hotelier publicat pe site face parte integrantă din prezentul contract.

Încheiat astăzi_____________ în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Prestator                                                                                 Turist

TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCTSRL                                       ________________

 

Reprezentant      

Mihai Liliana

Semnătura_______________